#ประกาศศาลจังหวัดพิจิตร เรื่องการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)#
< href="http://phcc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/188248" target="_self">มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid -๑๙ ศาลจังหวัดพิจิตร