#ประกาศศาลจังหวัดพิจิตร เรื่องการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ประจำเดือน กรกฎาคม 2564#
#ประกาศศาลจังหวัดพิจิตร การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ฯ  ประจำเดือน สิงหาคม 2564#
#ประกาศศาลจังหวัดพิจิตร การเปิดให้บริการไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙)#
#ประกาศศาลจังหวัดพิจิตร การเปิดให้บริการทุกประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ (COVID-๑๙)#

 

< href="http://phcc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/188248" target="_self">มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid -๑๙ ศาลจังหวัดพิจิตร